ВАЛМАР ООД предлага ценообразуването да става по разработена от нас методика, съгласувана с указания от Института на професионалните счетоводители в България.


Съгласно нея цената на счетоводната услуга се базира на действително обработените документи по стопанските операции, броя на заетия персонал и оказаните допълнителни и административни услуги. По този начин тя съответства едновременно на нашия труд и на вашата дейност.