Други допълнителни услуги


Критерии Цена
Изготвяне на документи за кредит, лизинг от 50 до 100 лв.
Изготвяне на документи за пенсиониране 50 лв.
Изготвяне на документи, свързани с изискванията на Инспекцията по труда 100 лв.
Изготвяне на документи по процедури към Бюрото по труда от 20 до 50 лв.
Регистрация и дерегистрация по ДДС от 80 до 150 лв.
Процедури по Закона за търговския регистър и Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър от 100 до 200 лв.
Осигуряване на различни видове удостоверния – за дан.задължения, за тежести, несъстоятелност, ликвидация, актуално състояние 10 лв. на документ
Годишно приключване на фирми, нерегистрирани по ЗДДС, без текуща обработка от 100 до 200 лв.
Попълване на декларации на физически лица от 30 до 100 лв.
Нулеви ежемесечни ДДС – декларации 30 лв.
Консултации относно всички въпроси, свързани с данъчния режим по облагане на дейността на фирмата, насоки и организация 50 лв. на час
Изготвяне на договори с клиенти и доставчици 20 лв.
Изготвяне на документи за финансов одит от 100 до 300 лв.
Други услуги по споразумение

НАЗАД