Счетоводна услуга


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНА ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНАТА УСЛУГА


Критерии Цена
1. Базисна цена на фирма 100 лв. нерег.по ЗДДС/150 лв. регистр.по ЗДДС
2. Чуждестранно участие 100 лв.
3. Брой счетоводни записвания 0.30 лв. на ред
4. Следене обороти, съст. СД и дневници 50 лв.
5. Работа с валута 10 лв. за всеки вид извън лева
6. Осчетоводяване банкови док-ти 10 лв. на банкова сметка
7. Периодични финансови отчети 50 лв. комплект за нерег./75 лв. рег.
8. Год. данъчна декларация физичeски лица 80 лв.
9. Осчетоводяване на внос/износ 5 лв. митн.декларация
10. Изчисляване на себестойност 5 лв. на изделие
11. Работа по обекти на фирмата - извън офиса 30 лв./час
12. Инструкции, обучение за започване на дейност 30 лв./час
13. Писане на платежни по фирмени разчети 3 лв. на платежно
14. Носене/вземане на документи в банка 10-30 лв. в завис.от периодичност
15. Носене на декларации в НАП 10 лв. на декларация
16. Подготвяне на документи за рег.по ДДС 80 лв.
17. Консултации, други видове 30 лв./час
18. Интрастат декларации 30 лв.
19. Консултации извън абонаментното обслужване 50 лв./час
20. За обявяване в търг.регистър на ГФО 50 лв.
21. Декларации за отпадъци 30 лв./месец

ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ


Критерии Цена
1. Пълно комплексно обслужване на лице 10 лв. или 12 лв./с графици
2. За представяне декл. обр.1 и 6 10 лв.
3. За уведомление по чл.62 КТ по 5 лв.
4. Документи за пенсиониране 50 лв.
5. Други, неупоменати 30 лв./час

Забележка: Счетоводно записване е насочването по счетоводни сметки на оборотите от осъществената стопанска операция, съгласно съответния счетоводен документ /фактура, митническа декларация, разписка, касов бон, квитанция и др./


Абонаментната цена включва:

1. Поемане на ангажимент за представяне на клиента пред НАП, във връзка с дейността на фирма.

2. Консултиране в процеса на работа и при промени в нормативната уредба.

3. Обработка на първичните счетоводни документи, изготвяне на справки за нуждите на фирмата и други институции.

4. Месечна обработка на средствата за РЗ, ведомост, изготвяне на трудови договори и споразумения, заповеди за прекратяване, отпуски по КТ, служебни бележки, УП-2, УП-3, попълване на осигурителни и трудови книжки, обработка на данни за персонален регистър и подаване на декларации обр.1 и обр.6.

5. Изготвяне на документи, свързани с разплащания, следене на салдата по счетоводните сметки, осчетоводяване на дълготрайни активи, валутни операции, ВОП, ВОД, митнически декларации.

6. Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, интрастат, VIES-декларации.

7. Изготвяне на междинни финансови отчети, годишни финансови отчети и приложения към тях.

8. Комуникация с обслужващите банки, вземане на извлечения и други документи.

9. Представяне на отчети в статистиката и Търговския регистър.


При авансово запащане от страна на клиента се правят отстъпки от месечните цени, както следва:
   - за шест месеца 7%
   - за една година 15%


НАЗАД